جهت پرداخت بیعانه یا تسویه حساب، از طریق حساب های معرفی شده در ذیل اقدام فرمایید

بشیر شکاری کارت 6037701117985827

بشیر شکاری شبای 510160000000000767358544

قمر ناز شریفی کارت 6037701128340921

قمر ناز شریفی شبای 30060000000000771628765